Allied VTM logo
B2B web portal

Dobrodošli na B2B portal

Pristup ovom portalu omogućen je isključivo registrovanim poslovnim partnerima!

Prijavi se  /  Registracija!

Distribucija IT opreme

Distribucija it opreme

Osnovna djelatnost Allied VTM kompanije je distribucija informatičke opreme i komponenti...

Sistem integracija

sistem integracija

Usluge instaliranja računarske mreže obavlja stručni tim inžinjera i tehničara. Kvalitetna mrežna oprema...

Programiranje, software i web design

Programiranje, software i web design

Bavimo se izradom desktop (PC) i web aplikacija kao i implementacijom postojećih programskih rješenja...

Opći uvjeti poslovanja

Sklapavanje ugovora

Svi zaključeni ugovori s kompanijom Allied VTM zasnivaju se isključivo na uvjetima navedenim u nastavku.

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je prodaja robe iz cjelokupnog prodajnog asortimana Prodavca, po specifikaciji u narudžbenici Kupca ili po dostavnici Prodavca koju potpisuje Kupac u skladu s dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Kupac zaključivanjem ovog Ugovora stiče status poslovnog partnera sa kojim Allied VTM dugoročno razvija saradnju, što podrazumijeva korektan partnerski odnos, baziran na zajedničim poslovnim interesima i uzajamnom povjerenju.

Član 3.

Kupac ne može mjenjati narudžbu, niti odustati od narudžbe bez prethodnog pisanog pristanka Prodavca, jer u tom slučaju Prodavac ima pravo staviti robu na raspolaganje Kupcu i tražiti da se ista plati.

Član 4.

Cijene robe koje su predmet ovog Ugovora su prodajne fco skladište Prodavca (za narudbe do 200 KM netto) u skladu sa važećim cjenovnikom i važeće su na dan dostave računa, a Prodavac se obavezuje da će za narudžbe ukoliko ima traženu robu na stanju od naručene robe u iznosu preko 200 KM netto snositi trošak transporta bilo gdje u BiH i to putem brze pošte i principa Door to Door (dosta na vrata) sa dostavom 24h u okviru radnih dana. Prodavac se obavezuje pravovremeno obavještavati Kupca o promjenama cijena i dostavljati mu važeće cjenovnike, najkasnije 5 dana od stupanja na snagu važećeg cjenovnika ili niveliranog cjenovnika za samo određene proizvode.

Član 5.

Potraživanja Prodavca od Kupca nastaju od dana otpreme robe iz skladišta Prodavca, i taj datum je istovremeno i datum računa. Rok plaćanja i kreditni limit se definiše aneksom ovog ugovora gdje Prodavac zadržava pravo promjene vremenskog roka plaćanja i visine kreditnog limita uz obavezu pravovremenog obavještenja Kupca u pisanoj formi.

Član 6.

U skladu sa partnerskim odnosima Prodavac dodjeljuje Kupcu posebne rabatne politike koje će biti definisane posebnim Aneksom ugovora.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da Kupac pri potpisu ovog Ugovora predaje prodavcu slijedeću dokumentaciju:

  • Dogovoreni broj bjanko potpisanih i ovjerenih mjenica te mjeničnog ugovora (ukoliko je to dogovoreno)
  • Bankovnu garanciju (ukoliko je to dogovoreno)
  • kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra
  • kopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
  • kopiju identifikacioni broja
  • kopiju uvjerenja o registraciji obveznika PDV.

U slučaju eventualnih promjena do kojih bi došlo u nekim od navedenih dokumenata za vrijeme trajanja ovog Ugovora, Kupac se obavezuje da će obavijestiti Prodavca o promjeni svih podataka izmjenjenog dokumenta, te dostaviti ovjerenu kopiju istih.

Član 8.

Kupac se obavezuje u ugovrenom roku preuzeti kod Prodavca naručenu robu, redovito ispunjavati financijske obaveze i plaćati pristigle račune u skladu s rokovima plaćanja. (član. 5 ovog Ugovora).

Član 9.

Kao sredstvo obezbjeđenja plaćanje za isporučenu, odnosno preuzetu robu, Kupac se obavezuje: predati na čuvanje dogovoreni broj bjanko mjenica sa potpisanim i ovjerenim mjeničnim očitovanjem, bez prava protesta za koje ovlašćuje Prodavca da istu može bez posebne saglasnosti protestirati kod nadležnog suda, u slučaju neispunjenja obaveza iz ovoga Ugovora.

Član 10.

Roba koja je predmet ovog Ugovora postaje vlasništvo Kupca onda kada Kupac plati prodavcu cijenu i moguće ugovorene kamate. U slučaju kada Kupac ne ispuni svoje obveze u ugovorenom roku. Prodavac može pored zakonskih i ovim Ugovorom predviđenih mogućnosti vršiti provedbu naplate.

Član 11.

U slučaju da Kupac ne može prodati robu, povrat primljene robe može izvršiti samo na osnovu pismene saglasnosti Prodavca u skladu sa dogovorenim rokom.

Član 12.

Kupac preuzima punu odgovornost nad robom kada on ili njegov ovlašćeni predstavnik prihvati robu. Kupac je dužan odmah po primitku robe obaviti količinski pregled i kakvoću primljene robe. Kupac mora moguće količinske nedostatke ili nedostatke u kakvoći robe, odnosno pogreške prodavcu saopštiti odmah, a najkasnije u roku od 5 dana nakon prijema robe u pisanoj formi.
Prodavac se obvezuje priznati samo reklamacije koje će biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom i povratom oštećenih proizvoda. Kod reklamacije Kupac je dužan pored razloga reklamacije navesti i tačan broj i datum otpremnice kako bi se mogli zadovoljiti uslovi reklamacijskog roka od 8 dana. Nakon isteka roka reklamacija se neče uvažavati.
Ukoliko je reklamacija opravdana, Prodavac je dužan Kupcu nadoknaditi reklamiranu količinu ili u najkraćem mogućem roku otkloniti uzrok reklamacije.

Član 13.

Prodavac se obavezuje da će uz isporuku dostavljati Kupcu svu potrebnu dokumentaciju predviđenu važećim propisima o stavljanju robe u promet, te da će u skladu s tim obezbjediti servis za isporučenu robu koja podliježe garanciji i servisiranju.

Član 14.

Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme.
Ugovor se može raskinuti sporazumom Ugovornih strana ili jednostrano ukoliko jedna od Ugovornih strana ne izvršava ovim Ugovorom preuzete obaveze.
Ovaj Ugovor može prestati i na temelju otkaza. Strana koja odustaje od Ugovora dužna je drugoj strani pismenim putem dati izjavu o raskidu Ugovora i ostaviti joj otkazni rok od 30 dana od dana prijema izjave o raskidu Ugovora.

Član 15.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Sarajevu.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju Ugovornih strana. Ugovor se sastavlja u 2 (dva) jednaka primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Kontakt

Allied VTM d.o.o. - Sarajevo
Adresa. Hifzi Bjelavca 34
71000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 765 370
Fax. +387 33 765 365

  • Kako nas pronaći
Mapa Sarajevo

Registruj se na NEWSLETTER

Ukoliko želite primati najnovije informacije s portala molimo Vas upišite svoju e-mail adresu!

E-mail *

na vrh